Reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu Produktu Klient znajdzie w nim wady fabryczne powinien niezwłocznie skontaktować się z Obsługą Sklepu www.zuzove.com, za pomocą poczty elektronicznej: biuro@zuzove.com
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy przez ZUZOVE, a w szczególności: a) stwierdzenia w dostarczonym produkcie wady fabrycznej,
  b) stwierdzenia w dostarczonym produkcie uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
  c) niezgodności produktu z produktem opisanym w zamówieniu
  d) realizacji zamówienia niezgodnej z Regulaminem sklepu www.zuzove.com
 3. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient będzie poinformowany przez Obsługę Sklepu www.zuzove.com,co do dalszych kroków do podjęcia w celu realizacji reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać poprawnie wypełniony formularz kontaktowy zawierający: imię i nazwisko, adres e-mail pod którym Klient występuje w wwww.zuzove.com, numer zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Narzędzie do elektronicznego zgłaszania reklamacji dostępne jest w ramach zrejestrowanego Konta użytkownika, w sekcji Twoje zamówienia, po otwarciu zamówienia, którego reklamacja dotyczy.
 5. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania przez www.zuzove.com. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), www.zuzove.com, zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu. www.zuzove.com gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty, z zastrzeżeniem, że jeśli część ceny została uiszczona przy pomocy rabatów zgromadzonych przez Klienta, zostanie zwrócona należność pieniężna faktycznie uiszczona przez Klienta, a rabat zostanie ponownie zapisany na Koncie Klienta.
Formularz Reklamacji Towarów
 •